БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Байгууллагын тоон гарын үсэг авахад бүрдүүлэх материал

  • Байгууллагын албан бичиг (онлайн захиалга хийх явцад татан авч, хэвлэх ба байгууллагын захирлын гарын үсэг, тамгаар баталгаажсан байх)
  • Гэрээ 2% (онлайн захиалга хийх явцад татан авч, хэвлэх ба байгууллагын захирлын гарын үсэг, тамгаар баталгаажсан байх)
  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хувилбар
  • Иргэний цахим үнэмлэх болон хуулбар
  • Бусдаар төлөөлүүлэн авах бол итгэмжлэх (Итгэмжлэлийн маягтыг энд дарж татаж авах ба нотариатаар баталгаажуулсан байх)