Бүрдүүлэх бичиг баримт

Төрийн байгууллагын бүртгэлийн ажилтнаар гэрээ байгуулан ажиллах ажилтан нь 5.1 болон 5.2-д заасан баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх ба бусад тоон гэрчилгээ хүсэгч ажилтнууд нь зөвхөн 5.2-д заагдсан баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

5.1 Төрийн байгууллагын бүртгэлийн ажилтны бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Төрийн байгууллагын албан бичиг /Бүртгэлийн ажилтнаар томилсон тухай/
 • Бүртгэлийн ажилтны “Тоон гарын үсэг олгоход хамтран ажиллах гэрээ” /Энэхүү гэрээ БН-ийн системд бүртгүүлсний дараа системээс бүртгэгдсэн цахим шуудан руу илгээгдэнэ./

 5.2 Төрийн байгууллагын албан хаагч /тоон гарын үсэг эзэмшигч/ -ийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Тоон гарын үсэг олгох албан хаагчдын жагсаалт бүхий албан бичиг. Албан бичиг нь дараах мэдээллийг агуулсан байна. Үүнд:
  • Ажилтнуудын нэрсийн жагсаалт
  • Ажилтнуудын регистрийн дугаарын мэдээлэл
  • Ажилтнуудын албан тушаалын мэдээлэл
  • Ажилтнуудын цахим шуудангийн мэдээлэл
 • Төрийн албан хаагч бүр:
  • Тоон гарын үсэг эзэмших гэрээ /Энэхүү гэрээг эндээс ТАТАЖ авна уу./
  • Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмшихийг хүссэн өргөдөл /Энэхүү өргөдлийг эндээс ТАТАЖ авна уу./
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Ажилд томилсон тушаалын хуулбар

 Тоон гарын үсгийн гэрчилгээнд хэвлэгдэх мэдээлэл

Төрийн албан хаагчийн тоон гарын үсгийн гэрчилгээнд дараах мэдээллүүд хэвлэгдэнэ. Үүнд:

 • Овог
 • Нэр
 • Албан тушаал
 • Газар, хэлтсийн нэр
 • Байгууллагын нэр
 • Цахим шуудангийн хаяг /төрийн албан хаагчийн/