Бүрдүүлэх бичиг баримт

ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

     Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ авах хүсэлтэй төрийн байгууллага нь дор дурьдсан бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Байгууллагаас тоон гарын үсгийн гэрчилгээ авах албан хүсэлт / тоон гарын үсэг хариуцаж ажиллах бүртгэлийн ажилтныг томилсон тухай дурьдах/
 2. Хамтран ажиллах гэрээг 2 хувь үйлдэн батлуулж, тамга дарсан байна. Гэрээн дээр өөрийн байгууллагын гэрээний дугаарыг бичих бөгөөд гэрээ байгуулсан огноог бичихгүй үлдээнэ. /гэрээний загвар ТАТАЖ авна уу/;
 3. Тухайн байгууллагаас тоон гарын үсгийн гэрчилигээ эзэмших албан хаагч тус бүрээс дараах материалыг авч хүсэлтэд хавсаргана. Үүнд:
  1. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмшихийг хүссэн өргөдөл /өргөдлийг эндээс ТАТАЖ авна уу./
  2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  3. Ажилд томилогдсон тушаалын хуулбар

АЛБАН ХААГЧ НЭМЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Байгууллагаас тоон гарын үсэг нэмж авах тухай хүсэлт
 2. Шинээр авах албан хаагчдын мэдээллийг хамтран ажиллах гэрээнд хавсралтаар нэмж оруулан, гарын үсэг зуруулсан байх;
 3. Тухайн байгууллагын тоон гарын үсэг хариуцсан бүртгэлийн ажилтан нь ra.datacenter.gov.mn сайтаар өөрийн эрхээр нэвтэрч, нэмэгдэж байгаа албан хаагчдын мэдээллийг бүртгэсэн байна.
 4. Шинээр нэмэх албан хаагч тус бүрээс дараах материалыг авч хүсэлтэд хавсаргах. Үүнд:
  1. Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ эзэмшихийг хүссэн өргөдөл /Энэхүү өргөдлийг эндээс ТАТАЖ авна уу./
  2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  3. Ажилд томилогдсон тушаалын хуулбар

АЛБАН ТУШААЛ ӨӨРЧЛӨГДӨХӨД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Байгууллагаас албан тушаал өөрчлөх тухай хүсэлт
 2. Албан тушаалд шилжүүлэн томилсон тушаалын хуулбар
 3. Тухайн байгууллагын тоон гарын үсэг хариуцсан бүртгэлийн ажилтан нь ra.datacenter.gov.mn сайтаар өөрийн эрхээр нэвтэрч систем дээр өөрчлөлтийг оруулсан байна.

ЖИЧ:

 1. Албан хаагч бүр нь ажлын цахим шуудангийн хаягтай байна. Тухайлбал: gov.mn, edu.mn гэх мэт;
 2. Токен төхөөрөмжийг албан хаагчдын тоогоор бэлдсэн байх.

Тоо гарын  үсгийн төхөөрөмж блоклосон бол

 1. Албан хүсэлт ирүүлэх. /Тухайн ажилтны нэр, регистр, албан тушаалыг дурдсан байх/